>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 19-01-2009

Thông báo kết quả cuộc họp HĐ TTVLLT ngày 19/01/2009

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng Trung Tâm Vật lý lý thuyết ngày 19/01/2009, năm nay Hội đồng quyết định trao giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2008 của TT VLLT cho CN. Nguyễn Hải Châu đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với số tiền là 2.000.000VND (hai triệu đồng).

Các công trình nghiên cứu:

  1. H.Chau Nguyen, M.Tien Hoang, and V.Lien Nguyen, "Quasi-bound states induced by one-dimensional potentials in graphene" , Phys. Rev. B (accepted) 2008.
  2. H Chau Nguyen and V Lien Nguyen, "Tunneling of Dirac electrons through one-dimensional potentials in graphene: a T -matrix approach" , J. Phys.: Condens. Matter (accepted) 2008.
TM lãnh đạo TT VLLT
Giám đốc
Nguyễn Hồng Quang