>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 27-12-2008

Đăng ký đề tài NCCB năm 2009

THÔNG BÁO CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
VỀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2009


Ngoài số lượng bản nộp theo yêu cầu của Bộ KHCN, các chủ nhiệm đề tài cần nộp thêm cho Viện Vật lý bản hồ sơ điện tử và 01 bản in trên giấy. (Người nhận: chị Đào Thị Hồng, phòng 208, Viện Vật lý; ĐT: 37662107; E-mail: KHCN-HTQT@iop.vast.ac.vn)
 
Các chủ nhiệm đề tài có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ KHCN (với hạn chót là 16h30 chiều Chủ Nhật, ngày 01 tháng 3 năm 2009 => 16h30' chiều Thứ Ba, ngày 31/03/2009) hoặc thông qua Viện Vật lý ( với hạn chót là 11h00 sáng Thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2009 => 16h30' chiều thứ Hai, ngày 30 tháng 03 năm 2009 ).