>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 08-10-2008

Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TT VLLT, ngày 07-10-2008

Trên cơ sở cuộc họp Trung tâm Vật lý lý thuyết, ngày 09/09/2008. Hội đồng Trung tâm Vật lý lý thuyết đã họp bàn và thống nhất như sau:
Các trưởng nhóm nghiên cứu được toàn quyền nhận hợp đồng trong thời hạn hai năm (2008 - 2009).
Số hợp đồng được hỗ trợ cho các nhóm như sau:

  • GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt: 2
  • GS.TSKH. Nguyễn Văn Liễn: 2
  • GS.TS. Hoàng Ngọc Long: 1
  • GS.TS. Nguyễn Toàn Thắng: 1
  • PGS.TS. Nguyễn Anh Kỳ: 2
  • TSKH. Hoàng Ngọc Cầm: 1
  • PGS.TS. Nguyễn Bá Ân: 1
  • GS.TS. Đoàn Nhật Quang: 1
Kinh phí trả lương cho các hợp đồng sẽ được chia theo số tiền thực tế mà Trung tâm được Viện Vật lý phân chia hàng năm./.