>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 10-09-2008

Thông báo về cuộc họp TTVLLT, ngày 09/09/2008

Thông báo về kết quả cuộc họp Trung tâm Vật lý lý thuyết, ngày 09/09/2008

 1. Phân công trách nhiệm trong nhiệm kỳ mới 2008-2012.
  • Giám đốc TT, PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác cán bộ và đối ngoại .
  • Phó giám đốc TT, PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn phụ trách các vấn đề nội vụ, đề tài cơ sở (kế hoạch, tài chính ), đề tài NCCB, các dự án đầu tư chiều sâu.
  • Phó giám đốc TT, PGS. TS. Nguyễn Anh Kỳ phụ trách các hoạt động khoa học: seminar, hội nghị, hội thảo, lớp học, hợp tác quốc tế.
  • TS. Trịnh Xuân Hoàng phụ trách công sản, hệ tính cluster, máy tính, máy in, website, thư viện (bao gồm cả thư viện điện tử). TS. Nguyễn Trí Lân sẽ thay TS. Trịnh Xuân Hoàng phụ trách khi TS. Trịnh Xuân Hoàng đi công tác nước ngoài.
  • Thư ký Đào Thị Hồng trực tiếp thực hiện các công việc hàng ngày của thư ký TT, thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo TT giao.
  • Lãnh đạo TT thực hiện giao ban hàng tuần.
 2. Tổ chức nghiên cứu.
  • Trung tâm VLLT thống nhất tổ chức các nhóm nghiên cứu theo nguyên tắc tự nguyện và cùng định hướng nghiên cứu.
  • Quyền lợi và trách nhiệm của các Nhóm nghiên cứu: được hỗ trợ kinh phí để nhận các cán bộ hợp đồng nhằm thúc đẩy nghiên cứu và tạo nguồn nhân lực theo hướng của nhóm, được hỗ trợ kinh phí hợp tác quốc tế và tổ chức các lớp học nhằm thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo. (các nguồn kinh phí này được Hội đồng TT thông qua trên cơ sở đề xuất của các trưởng nhóm nghiên cứu, đề xuất của lãnh đạo TT và trên cơ sở cân đối quỹ tài chính của TT có được trong năm tài chính).