>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 12-12-2007

Báo cáo tổng kết Trung tâm VLLT năm 2007

Báo cáo tổng kết năm 2006 của Trung tâm Vật lý lý thuyết

Báo cáo tổng kết công tác năm 2007

của Trung tâm Vật lý lý thuyết

A. Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2007:

I.1. Các đề tài nghiên cứu cơ bản: Có 14 đề tài NCCB giai đoạn năm 2006-2008, với tổng số tiền là: 1.460 triệu đồng trong năm 2007

Không có đề tài cấp Viện KHCN VN. Ba đề tài nghiên cứu cơ sở của 3 phòng nghiên cứu.

STT

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

1

401706

TS. Hoàng Ngọc Cầm

Các hiệu ứng quang phi tuyến kết hợp trong giếng lượng tử bán dẫn

2

401806

PGS.TS Nguyễn Như Đạt

Tương tác electron - phonon và các tính chất điện tử của các cấu trúc nano bán dẫn

3

401906

GS.TSKH Đào Vọng Đức

Sự thống nhất và tương tác giữa trường điện từ và trường hấp dẫn trong lý thuyết trường thống nhất Einstein - Cartan - Evans (ECE)

4

402106

TS. Nguyễn Anh Kỳ

Một số phương pháp trong Vật lý năng lượng cao và ứng dụng trong các hệ tương quan mạnh

5

402206

GS.TS. Hoàng Ngọc Long

Hiệu ứng vật lý mới trong các mô hình 3-3-1

6

402306

GS.TSKH Nguyễn Văn Liễn

Các hiệu ứng lượng tử trong dẫn điện ở các linh kiện nano

7

402406

GS.TS Nguyễn Toàn Thắng

Chuyển pha trong các hệ phức hợp

8

402506

TS. Hoàng Anh Tuấn

Lý thuyết các quá trình chuyển dẫn trong bán dẫn từ pha loãng

9

402606

TS. Nguyễn Hồng Quang

Mô phỏng cấu trúc điện tử và tính chất quang của hệ điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn

10

402706

GS.TS Đoàn Nhật Quang

Các hiệu ứng không trật tự trong các cấu trúc nano bán dẫn nằm trong từ trường

11

402806

PGS.TS Nguyễn Vinh Quang

Mấy vấn đề cơ bản của Vật lý nano và tính toán lượng tử, nói riêng của Vật lý lượng tử nói chung

12

402906

GS.TSKH Nguyễn Ái Việt

Các quá trình tương tác của các chuẩn hạt trong một số hệ quantum, nano và bio

13

403906

PGS.TS. Nguyễn Bá Ân

Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử

14

404106

TS. Trịnh Xuân Hoàng

Nghiên cứu động học của quá trình cuốn protein bằng các phương pháp mô phỏng

I.2. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố:

Tổng số: 36 bài báo và 25 báo cáo trên các Hội nghị quốc tế và trong nước, cụ thể:

Đã công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín: 25 bài

Phys.Rev. A, B, D, E; J. Phys.: Condens. Matter; Phys. Lett A; Nuclear Physics B; Modern Physics Letters A, B; Opt. Com; Applied Physics Letters; Proc. Natl. Acad. Sci.; Pis'ma v ZhETF, v.v..

Đã được chấp nhận đăng trên các tạp chí quốc tế: 03 bài

Nucl. Phys.B; Computational Materials Sciences.; Physica B;

Công bố trên các tạp chí trong nước: 08 bài

Phụ trương của Commun. in Phys.

Báo cáo trên các Hội nghị trong nước: 16 bài

o cáo Hội nghị Quốc tế: 09bài

Thống kê chi tiết:

Đã công bố trên các tạp chí quốc tế: 25 bài, trong đó thống kê số lượng bài báo của các tác giả/đồng tác giả như sau:

09 bài: Nguyễn Bá Ân

05 bài: Nguyễn Văn Liễn

04 bài: Hoàng Ngọc Long

03 bài: Phùng Văn Đồng

02 bài: Trịnh Xuân Hoàng, Nguyễn Ái Việt, Đỗ Thị Hương

01 bài: Trần Minh Tiến, Đoàn Nhật Quang, Đỗ Thị Hiền, Hoàng Anh Tuấn, Đào Thị Lê Hiền, Nguyễn Thị Thúy

Đã được chấp nhận đăng trên các tạp chí quốc tế: 03 bài

01 bài: Nguyễn Hồng Quang, Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Ngọc Long, Phùng Văn Đồng, Nguyễn Thị Thúy, Đỗ Thị Hương

Đã công bố trên các tạp chí trong nước: 08 bài

04 bài: Nguyễn Ái Việt

01 bài: Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Trí Lân, Hoàng Anh Tuấn

I.3. Danh sách chi tiết Các bài đã đăng trên các tạp chí quốc tế: (tổng số 25 bài)

 1. Teleportation of a Multiqubit State Using Minimum Quantum Resource
  N. B. An
  Adv. Studies Theor. Phys., 1, 489 - 504 (2007).
 2. Phonon-induced shot noise enhancement in resonant tunneling structures
  V. Nam Do, P. Dollfus and V. Lien Nguyen
  Applied Physics Letters 91, 022104 (2007).
 3. Shot noise in resonant tunneling diodes using the non-equilibrium Green’s functions calculation
  V. Nam Do, P. Dollfus and V. Lien Nguyen
  J Comput Electron 6, 125 - 128 (2007).
 4. Economical and feasible controlled teleportation of an arbitrary unknown N-qubit entangled state
  Zhong-Xiao Man, Yun-Jie Xia, and Nguyen Ba An
  J. Phys. B 40, 1767 - 1774 (2007).
 5. Coulomb blockade, current and shot noise in parallel double metallic quantum dot structures
  V Hung Nguyen and V Lien Nguyen
  J. Phys.: Condens. Matter 19, 026220 (2007).
 6. Sfermion masses in the supersymmetric economical 3 − 3 − 1 model
  P. V. Dong, Tr. T. Huong, N. T. Thuy, and H. N. Long
  JHEP. 11, 073 (2007).
 7. Photon axion conversion cross-sections in a resonant cavity
  D. V. Soa, H. N. Long, and L. N. Thuc
  Modern Physics Letters A 22, 1411 - 1416 (2007).
 8. Optical conductivity of (III; Mn)V diluted magnetic semiconductors
  H. A. Tuan and L. D. Anh
  Modern Physics Letters B 2 & 3 , 69 - 77 (2007).
 9. Supersymmetric economical 3–3–1 model
  P.V. Dong , D.T. Huong , M.C. Rodriguez and H.N. Long
  Nuclear Physics B 772, 150 - 174 (2007).
 10. A simple scheme for conditional generation of macroscopic entangled states using χ^(2) nonlinearity
  S. Podoshvedov, N. B. An and J. Kim
  Opt. Com. 270, 290 - 295 (2007).
 11. Efficient semi-direct three-party quantum secure exchange of information
  N. B. An
  Phys. Lett. A 360, 518 - 521 (2007).
 12. Remote application of hidden operators
  N. B. An
  Phys. Lett. A 364, 198–202 (2007).
 13. Teleportation of a unknown coherent-state superposition within a network without photon counting
  N. B. An, and Günter Mahler
  Phys. Lett. A 365 , 70–73 (2007).
 14. Simple combined model for nonlinear excitations in DNA
  D. L. Hien, N. T. Nhan, V. Thanh Ngo, and N. A. Viet
  Phys. Rev. E 76 76, 021921 (2007).
 15. Genuine multiqubit entanglement and controlled teleportation
  Z.- X. Man, Y.- J. Xia, and N. B. An
  Physical Review A 75, 052306 (2007).
 16. Photoassisted Andreev reflection as a probe of quantum noise
  N. T. K. Thanh, Thibaut Jonckheere, Adeline Crépieux, N. A. Viet, and Thierry Martin
  Physical Review B 76, 035421 (2007).
 17. Scattering approach to current and noise in interacting mesoscopic systems
  D. V. Nam, P. Dollfus, and N. V. Lien
  Physical Review B 76, 125309 (2007).
 18. Neutrino masses in the economical 3-3-1 model
  P. V. Dong, H. N. Long and D. V. Soa
  Physical Review D 75, 073006 (2007).
 19. Quantum teleportation of a unknown N-qubit W-like state
  Z.- X. Man, Y.- J. Xia, and N. B. An
  Pis'ma v ZhETF 85, 799 - 803 (2007).
 20. Structural motifs of biomolecules
  J. R. Banavar, T. X. Hoang, J. H. Maddocks, A. Maritan, C. Poletto, A. Stasiak, and A. Trovato
  Proc. Natl. Acad. Sci. 104, 17283 (2007).
 21. Symmetry, shape and order
  A.Trovato, T. X. Hoang, J. R. Banavar, and A. Maritan
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 19187 (2007).
 22. Quantum state sharing of an arbitrary multiqubit state using nonmaximally entangled GHZ states
  Z.-X. Man, Y.-J. Xia, and N.B. An
  The European Physical Journal D 42, 333 - 340 (2007).
 23. Theory of the channel-width dependence of the low-temperature hole mobility in Ge-rich narrow square Si/SiGe/Si quantum wells
  D. N. Quang, N. H. Tung, D. T. Hien, and H. A. Huy
  VJ of Nanoscale Sci. & Technol. Issue: March 05, 2007; Phys. Rev. B 75, 073305 (2007).
 24. Statistics of local density of states in the Falicov-Kimball model with local disorder
  Tran Minh Tien
  Phys. Rev. B 76, 245122 (2007).
 25. Current and shot noise in double barrier resonant tunneling structures in a longitudinal magnetic field
  V. Hung Nguyen, V. Lien Nguyen, and T. Anh Pham,
  Phys. Rev. B 76, 235326 (2007).

I.4. Danh sách chi tiết Các bài đã được nhận đăng trên tạp chí quốc tế: (tổng số 03 bài)

1.      Nguyen Hong Quang, Ngo Trung Truc, Yann-Michel Niquet, Tight-binding versus effective mass approximation calculation of electronic structures of semiconductor nanocrystals and nanowires, Computational Materials Science

3.      P. V. Dong, D. T. Huong, N. T. Thuy and H. N. Long, Higgs phenomenology of supersymmetric economical 3-3-1 model, Nucl. Phys. B

4.      Hoang Anh Tuan, Optical properties of diluted magnetic semiconductors in coherent potential approximation, Physica B

I.5. Danh sách chi tiết Các bài đã đăng trên tạp chí trong nước: (tổng số 08 bài)

1.      D. N. Diep, D. V. Duc, H. V. Tan and N. A. Viet, Moving Frames and Fiber Bundles over the $(1+3) D$ Space -Time, Comm. Phys. Suppl. , (2007).

2.      N. B. An, Improved quantum teleportation of an unknown two-qubit entangled state by a nonmaximally entangled channel, Commun. Phys., Suppl. 17, 1 - 8 (2007).

3.      N. K. Thuy and N. T. Thang, Ferromagnetism of $Uge_2$ in the dual model for $5f$ - Uranium electrons, Comm. Phys. Suppl. , 71 - 76 (2007).

4.      N. T. L. Hoai, N. T. M. An, N. V. Thanh, and N. A. Viet, Evanescence states in the fundamental gap of semiconductor quantum wells, Comm. Phys. Suppl. , 77 - 82 (2007).

5.      Nguyen Hong Quang, Ngo Trung Truc, Yann-Michel Niquet, On the effective mass of the electron in nanocrystals, Commun. in Phys., Suppl. 17, 47-50 (2007).

6.      T. T. A. Dao, N. A. Viet, N. T. Lan, Sang-Bum Lee, Juhee Yang, and Kyungwon An, Using the Deformed Micro Cavity (DMC) for Studying Modes-Quantum Localization and their Formation, Comm. Phys. Suppl. , 59 - 63 (2007).

7.      T. T. T. Van, V. T. Hoa, N. P. Duc, N. V. Thanh, and N. A. Viet, Optical schemes for quantum computation in quantum dot molecule with different dot sizes, Comm. Phys. Suppl. , 103 - 110 (2007).

8.      H. A. Tuan and L. D. Anh, Optical conductivity of diluted magnetic semicondutors A1-xMnxB, Comm. Phys. Suppl. , 116 (2007)

I.6. Báo cáo ở hội nghị quốc tế: (09báo cáo)

1.      N. A. Ky, and L. B. Nam, New two-parametric deformations of U[sl(2)] and U[osp(2/1)], Conference in honor of CN Yang's 85th birth day , (2007).

2.      N. H. Quang, N. T. Truc, and Yann-Michel Niquet, Tight-binding versus effective mass approximation calculation of electronic structures of semiconductor nanocrystals and nanowires, Frontiers in Computational Materials Science, Singapore 1-6 July , (2007).

3.      N. V. Nam, P. Dollfus, and N. V. Lien, Effects of inleastic on the current-voltage and shot noise characteristics in resonant tunneling structures, AIP-conference oroceeding 922, 325 (2007).

4.      V. T. Cuong, N. A. Ky and N. T. H. Van, A two-parametric graded R-matrix satisfying the quantum Yang-Baxter equation, Conference in honor of CN Yang's 85th birth day , (2007).

5.      Tran Minh Tien, Mott-Hubbard-Anderson metal-insulator transition in the Falicov-Kimball model with local disorder, Hội nghị Vật lý Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 10, (2007)

6.      Tran Minh Tien, Quantum periodic cluster methods for strongly correlated electron systems Hội nghị Vật lý Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 10, (2007)

7.      Nguyen Vinh Quang, German-Vietnam Symposium, Germany

8.      Nguyen Vinh Quang, QTR4, Sweden

9.      Nguyen Ba An, "Remote application of operators", KIAS-KAIST Workshop on Quantum Information Sciences, Korea 26-28 June (2007)

I.6. Báo cáo ở hội nghị trong nước: Hội nghị VLLT lần thứ 32, Nha Trang T 8/2007: (15 báo cáo), và 01 bài báo tại Hội nghị Chất rắn toàn quốc lần thứ V (Vũng Tàu 12 – 14/11/2007)

1.      D. N. Dinh, L. B. Nam, N. T. H. Van, and P. Q.Van, osp(n/m) as subalgebras of gl(n/m) and their quantum deformations, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

2.      D. P. Hung, D. T. L. Hien, D. T. Nga, and N. Ai. Viet, On the new type of optical bio-sensor from DNA-wrapped carbon nanotubes, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

3.      D. T. Hien, N. H. Tung, and D. N. Quang, Carrier-Density Dependence of Transport and Quantum Lifetimes of Single-Side Modulation-Doped Infinite Square Quantum Wells, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

4.      D. V. Truong, and V. T. Tra, Phonon- assisted transport through the two – level quantum dot, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

5.      D. X. Long, N. H. Quang, and T. T. Trung, Charged exciton in a spherical quantum dot: a perturbation theory, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

6.      L. Duy. Manh, and T. X. Hoang, The folding pathways of Bacteriorhodopsin tranmembrane protein, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

7.      N. B. An, Efficient, effective and flexible multiparty quantum secret sharing, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

8.      N. B. Phi, and H. A. Tuan, Effects of the direct exchange interaction between magnetic impurities on carrier states in (III, Mn)V diluted magnetic semiconductors, Hội nghị chất rắn toàn quốc lần thứ V, Vũng Tàu,(2007).

9.      N. K. Thuy, and N. T. Thang, On the mafnetic-exciton-mediated ferromafnatic super conductivity, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

10.  N. N. Dat, Electron scattering and capture rates in quantum wires by optical phonons, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

11.  N. T. Huyen, and T. X. Hoang, The selection of disulfide bond pattern in native states of proteins, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

12.  N. T. Lan, and N. T. Thang, Fermionic effective action for fermionic interacting systems, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

13.  N. V. Hung, P. T. Anh, and N. V. Lien, Phonon-assisted resonant magneto-tunneling and shot noise in double barrier structures, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

14.  P. H. Phong, T. N. Ching, and N. V. Quang, S-L-H splitting of the bulk semiconductor bands interacting with the non-linearly polarized laser, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

15.  T. T. T. Van, V. T. Hoa, N. V. Thanh, and N. A. Viet, Morse effective potential for interaction between two excitons in semiconductors, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

16.  T. X. Hoang, Trovato Antonio, Maritan Amos, and R. Banavar Jayanth, Buried area of tubes and structural motifs of biomolecules, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 , (2007).

II. Công tác đào tạo

II.1 Giảng dạy:

Cao học Viện Vật lý và Điện tử: Nguyễn Bá Ân, Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Anh Kỳ, Nguyễn Văn Liễn, Hoàng Anh Tuấn,Trịnh Xuân Hoàng, Nguyễn Trí Lân, Nguyễn Như Đạt, Nguyễn Hồng Quang.

Cao học Sư phạm Hà Nội: Nguyễn Như Đạt, Hoàng Ngọc Long

Cao học Công nghệ Hà Nội: Nguyễn Trí Lân, Nguyễn Như Đạt

Cao học Đại học Cần Thơ: Nguyễn Văn Liễn, Đoàn Nhật Quang.

Cao học liên kết giữa ĐH KHTN HN với Univer. Osaka: Nguyễn Anh Kỳ

Cao học liên kết giữa ĐH Paris-Sud với ĐHCN Hà Nội: Nguyễn Hồng Quang

Đại học Sư phạm Hà Nội: Nguyễn Hồng Quang, Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Văn Liễn

Đại học Công nghệ Hà Nội: Nguyễn Như Đạt, Nguyễn Trí Lân, Hồng Quang

Đại học Đông Đô: Nguyễn Toàn Thắng, Hoàng Anh Tuấn

II.2 Hướng dẫn luận án Tiến sĩ: Đã bảo vệ: 02, đang hướng dẫn: 9

Hoàng Ngọc Long 03 NCS (01 đã bảo vệ + 02 đang làm)

Hoàng Anh Tuấn 02 NCS (đang làm)

Nguyễn Như Đạt 02 NCS (đang làm)

Nguyễn Văn Liễn 01 NCS (đã bảo vệ)

Đoàn Nhật Quang 01 NCS (đang làm)

Nguyễn Toàn Thắng 01 (đang làm)

Nguyễn Ái Việt 01 (đang làm)

II.3 Hướng dẫn luận văn cao học: Đã bảo vệ: 05, đang hướng dẫn: 07

Nguyễn Hồng Quang 01 HV (bảo vệ tháng 11/2007)

Nguyễn Bá Ân 01 HV (đã bảo vệ)

Hoàng Ngọc Long 02 HV (01 đã bảo vệ + 01 đang làm)

Nguyễn Văn Liễn 02 HV (01 đã bảo vệ + 01 bảo vệ tháng 12/2007)

Hoàng Anh Tuấn 02 HV (bảo vệ tháng 11/2007)

Trịnh Xuân Hoàng 02 (đã bảo vệ)

Nguyễn Vinh Quang 02 (đang làm)

II.4 Hướng dẫn khóa luận đại học: 02

Hoàng Ngọc Long 01 SV

Nguyễn Anh Kỳ 01 SV

III. Tham gia các Hội nghị - Lớp học quốc tế và trong nước:

III. 1. Tham gia các Hội nghị

             1.            Tham gia tổ chức Hội nghị “Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32” tại Nha Trang, 06 – 09/08/2007: Nguyễn Ái Việt, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Trí Lân, Đoàn Nhật Quang, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Văn Liễn, Trịnh Xuân Hoàng, Đào Thị Hồng

             2.            Hội nghị chất rắn toàn quốc lần thứ V (Vũng Tàu 12 – 14/11/2007): Hoàng Anh Tuấn.

             3.            Hội nghị Quốc tế về “Frontiers in Computational Materials Science” 1-6 July 2007, Singapore: Nguyễn Hồng Quang (báo cáo mời)

             4.            (Member of International Advisory Committee) Conference on Particle CPV in Topical Physics, Yongpyong APCTP, Korea, February 21 – 24, 2007.: Hoàng Ngọc Long.

             5.            Conference on Quantum Phenomena in Confined Dimensions, Trieste, Ý, tháng 06 năm 2007: Nguyễn Trí Lân.

             6.            Common Concepts in Statistical Physics and Computer Science, Trieste, Ý, tháng 07 năm 2007: Nguyễn Trí Lân.

             7.            Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 10, Pohang, Hàn Quốc: Trần Minh Tiến.

             8.            MPI-APCTP Workshop on strongly correlated electron systems: Trần Minh Tiến.

             9.            Hội nghị quốc tế “Hội nghị kỷ niệm 85 năm ngày sinh Cn Yang”: Nguyễn Anh Kỳ và Nguyễn Thị Hồng Vân.

III. 2. Tham gia các Lớp học

1.      Tham gia lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 13: Nguyễn Anh Kỳ, Đinh Nguyên Dinh, Phí Quang Văn

 1. Tham gia tổ chức lớp học lần thứ 6 về Mô hình hóa và Vật lý tính toán: Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Ái Việt, Nguyễn Trí Lân, Đào Thị Hồng
 2. Tham gia tổ chức lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 14 và Hội thảo sau lớp học: Nguyễn Anh Kỳ, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Ái Việt, Đào Thị Hồng

4.      Tham gia lớp học về Thiên văn và Vũ trụ học, tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Đinh Nguyên Dinh, Phí Quang Văn.

5.      Lớp học “2007 BCSPIN summer school” về hạt cơ bản và vũ trụ, tại Trung Quốc từ ngày17 – 26/06/2007: Đinh Nguyên Dinh, Phí Quang Văn.

6.      Lớp học “Do-Son school on advanced computing and GRID technologies for research” từ ngày 5 – 16/11/2007: Đinh Nguyên Dinh, Phí Quang Văn.

IV. Đầu tư chiều sâu:

Năm 2007 TT VLLT không có khoản mục đầu tư thiết bị nào

V. Hợp tác Quốc tế: Đoàn ra: 30. Đoàn vào: 03

V. 1. Đoàn vào

 1. Robert Joynt: 28/10 – 04/11/2007 (Nhập cảnh một lần)
 2. Scandolo: 26/11 – 26/12/2007 (Nhập cảnh một lần)
 3. Patrick : 01/11/2007 – 10/01/2008 (Nhập cảnh nhiều lần)

V. 2. Đoàn ra

STT

Họ và tên

Nước đến

Ngày đi

Ngày về

Về việc

1

Trần Minh Tiến

Hàn Quốc

01/04/2007

31/03/2008

Trao đổi KH

2

Hoàng Ngọc Long

Hàn Quốc

01/03/2007

25/02/2007

Hội thảo

3

Hoàng Ngọc Cầm

Nga

12/03/2007

10/09/2007

Trao đổi KH

4

Nguyễn Hồng Quang

Singapore

01/07/2007

07/07/2007

Hội nghị

5

Nguyễn Anh Kỳ

Ý, Thụy Sỹ, Pháp

20/03/2007

10/09/2007

Trao đổi KH

6

Nguyễn Bá Ân

Hàn Quốc

01/05/2007

30/06/2007

Hợp tác KH

7

Nguyễn Thanh Huyền

Hoa Kỳ

01/08/2007

01/08/2008

Thực tập Tiến sỹ

8

Nguyễn Văn Liễn

Pháp

01/06/2007

30/06/2007

Trao đổi KH

9

Nguyễn Ái Việt

Pháp

01/05/2007

01/05/2007

Công tác

10

Nguyễn Toàn Thắng

Pháp

01/05/2007

01/05/2007

Công tác

11

Hoàng Anh Tuấn

Đức

25/06/2007

25/08/2007

Trao đổi KH

12

Nguyễn Văn Liễn

Ý

04/07/2007

29/07/2007

Trao đổi KH

13

Nguyễn Trí Lân

Ý

30/05/2007

12/07/2007

Hội nghị + Trao đổi KH

14

Nguyễn Vinh Quang

Đức, Thụy Điển

03/06/2007

19/06/2007

Hội nghị

15

Đinh Nguyên Dinh

Trung Quốc

18/06/2007

26/06/2007

Lớp học mùa hè

16

Phí Quang Văn

Trung Quốc

18/06/2007

26/06/2007

Lớp học mùa hè

17

Trịnh Xuân Hoàng

Hoa Kỳ

01/09/2007

31/08/2008

Trao đổi KH

18

Nguyễn Hồng Quang

Italia

22/08/2007

20/09/2007

Trao đổi KH

19

Lê Duy Mạnh

Đài Loan

01/09/2007

01/09/2008

Thực tập Tiến sỹ

20

Nguyễn Như Đạt

Iran

11/07/2007

24/07/2007

Công tác

21

Đại Văn Trường

Đài Loan

01/09/2007

01/09/2008

Thực tập Tiến sỹ

22

Đỗ Thị Hiền

Đài Loan

01/09/2007

01/09/2008

Thực tập Tiến sỹ

23

Hoàng Ngọc Long

Ý + Anh

20/09/2007

20/10/2007

Trao đổi KH

24

Nguyễn Như Đạt

Australia

20/08/2007

20/09/2007

Thăm thân nhân

25

Phùng Văn Đồng

Nhật Bản

01/10/2007

01/04/2008

Trao đổi KH

26

Nguyễn Toàn Thắng

Đức

20/10/2007

20/12/2007

Trao đổi KH

27

Nguyễn Việt Hưng

Pháp

01/10/2007

30/10/2010

Làm luận án Tiến sỹ

28

Nguyễn Anh Kỳ

Singapore

30/10/2007

04/11/2007

Hội nghị

29

Nguyễn Thị Hồng Vân

Thụy Sỹ

21/10/2007

21/12/2007

Trao đổi KH

30

Nguyễn Văn Liễn

Pháp

10/12/2007

17/12/2007

Trao đổi KH

VI. In sách, xuất bản:

 1. Phùng Văn Đồng, and Hoàng Ngọc Long, The Economical SU(3)C X SU(3)L X U(1)X Gauge Models, Statistics Publisher, Hanoi (2007),180 trang đang in.
 2. In tuyển tập Hội nghị Vật lý lý thuyết lần thứ 31 trong phụ trương của Commun. Phys.

VII. Các hoạt động khác:

-        Phản biện cho các tạp chí quốc tế: Nguyễn Bá Ân, Hoàng Ngọc Long, Trịnh Xuân Hoàng, Trần Minh Tiến, Phùng Văn Đồng: Phys. Rev, Opt.Commun., Eur.Phys. J . D., J.Phys.B. Europhysics Letters.

-        Phản biện cho tạp chí trong nước. Phản biện luận văn thạc sỹ, tiến sỹ của Việt Nam

-        Tham gia quản lý cluster máy tính và xây dựng trang Web của Trung tâm: Trịnh Xuân Hoàng,Đào Thị Hồng, Nguyễn Trí Lân.

-        Tham gia phổ biến khoa học dành cho học sinh phổ thông: Nguyễn Trí Lân.

-        Tham gia Ban chuyên môn trong Ban tổ chức Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 tổ chức tại Việt nam năm 2008: Nguyễn Như Đạt.

-        Sinh hoạt dã ngoại nhân ngày Trung tâm Vật lý lý thuyết tại Côn Sơn Kiếp Bạc.

-        Các cán bộ hợp đồng nghiên cứu trẻ đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, và hầu hết đều có đóng góp tích cực cho kết quả nghiên cứu khoa học chung của Trung tâm. Trong năm đã có 5 bạn trẻ được nước ngoài nhận làm NCS, và 4 bạn trẻ đã bảo vệ thành công luận án TS ở nước ngoài.

VIII. Công tác tài chính: Có Báo cáo riêng rẽ cuối cùng vào dịp cuối năm


B. KẾ HOẠCH VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2008

II. 1. Các đề tài cấp nhà nước:

Tiếp tục thực hiện các đề tài NCCB giai đoạn 2008 (14 đề tài). Triển khai các đề tài nghiên cứu cơ sở, nhất là các đề tài có hợp tác quốc tế với Mỹ và Pháp và ICTP.

II. 2. Các dự án đầu tư xây dựng tiềm lực:

Dự án đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Vật lý lý thuyết:?

Stt

Thiết bị

Mục đích sử dụng

Số lượng (bộ)

Số tiền (triệu VNĐ)

1.

Máy photocopy

Phục vụ sao chụp tài liệu cho các cán bộ nghiên cứu của TT VLLT

01

80

2.

Máy điều hòa nhiệt độ

Trang bị cho phòng chứa cụm máy tính

01

15

3.

Ổ cứng ngoại vi dung lượng lớn (300 GB)

Ghi lưu các dữ liệu của thư viện và của hệ máy tính

02

10

4.

Sách

Mua bổ sung sách mới hằng năm cho tủ sách Trung tâm VLLT

 

30

5.

Bàn, ghế, tủ

Trang bị cho thư viện

15

90

6.

Các thiết bị văn phòng (gồm máy tính, bàn, ghế, tủ)

Trang bị cho phòng Cộng tác viên Trung tâm VLLT

 

30

8.

Máy tính cá nhân

Thay thế các máy tính đã quá cũ, và hỏng

07

70

Tổng kết

325

 

Dự trù kinh phí hợp tác quốc tế: (tiến hành trong khuôn khổ các đề tài cơ sở)

Stt

Dự án hợp tác

Kinh phí (triệu VNĐ)

1.                

Hợp tác với trường Wisconsin, Mỹ

10

2.                

GS. Betrand Nancy, Pháp

10

3.                

GS. Fanyao Qu, Canada

10

4.                

GS. Nguyen. M. D, Anh

10

5.                

GS. Kuma, Ấn Độ

10

6.                

Patrick Aurenche, Pháp

10

7.                

T. Deguchi và các khách Nhật Bản

15

8.                

Prof. Dr. Guenter Mahler, Stuttgart, Đức

6

9.                

T. Inami, C. S. Lim, H. Miyazawa, T. Yamazaki, Nhật Bản

12

Tổng kết

93

Dự trù kinh phí Hội nghị, lớp học:

Stt

Tên hoạt động

Địa điểm dự kiến

Kinh phí (triệu VNĐ)

1.

Hội nghị VLLT toàn quốc lần thứ 33

Đà Nẵng

30

2.

Lớp học Vật lý Việt nam lần thứ 15

Vũng Tàu

30

3.

Lớp học Mô hình hóa và Vật lý tính toán

Hà Nội

15

4.

Hội thảo Mô hình hóa và Vật lý tính toán

Hà Nội

15

 

 

Tổng kết

90

 

Dự trù kinh phí xuất bản:

Stt

Nội dung

Kinh phí (triệu đồng)

1.

Tuyển tập báo cáo của Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 33 (gồm các chi phí phản biện và in ấn)

25

2.

Hỗ trợ chi phí cho việc công bố các kết quả nghiên cứu trên các tập chí quốc tế và trong nước.

30

 

Tổng kết

55

 

C. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Trung tâm VLLT đề nghị

-           TT VLLT là Tập thể lao động xuất sắc của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

-           Chiến sĩ thi đua của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

   1. Nguyễn Bá Ân

-           Bằng Khen của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

1.      Phùng Văn Đồng

-           Chiến sĩ thi đua của Viện Vật lý và Điện tử:

1.      Nguyễn Văn Liễn

2.      Hoàng Ngọc Long

-           Giấy khen của Viện Vật lý và Điện tử:

1.      Đào Lê Hiền

2.      Đào Thị Hồng

3.      Đỗ Thị Hương

4.      Nguyễn Anh Kỳ

5.      Hoàng Anh Tuấn

 

Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện Vật lý và Điện tử đã họp và quyết định:

-           Đề nghị TT VLLT là Tập thể lao động xuất sắc của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

-           Đề nghị Chiến sĩ thi đua của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

1.      Nguyễn Bá Ân

-           Chiến sĩ thi đua của Viện Vật lý và Điện tử:

1.      Phùng Văn Đồng

2.      Nguyễn Văn Liễn

-           Giấy khen của Viện Vật lý và Điện tử:

1.      Hoàng Ngọc Long

2.      Hoàng Anh Tuấn

-           Lao động tiên tiến:

STT

Họ và tên

STT

Họ và tên

1.        

Nguyễn Ái Việt

13.        

Đinh Nguyên Dinh

2.        

Đoàn Nhật Quang

14.        

Dương Xuân Long

3.        

Nguyễn Toàn Thắng

15.        

Phí Quang Văn

4.        

Vũ Xuân Minh

16.        

Đại Văn Trường

5.        

Nguyễn Như Đạt

17.        

Lê Duy Mạnh

6.        

Nguyễn Hồng Quang

18.        

Nguyễn Việt Hưng

7.        

Nguyễn Vinh Quang

19.        

Đỗ Thị Hiền

8.        

Nguyễn Anh Kỳ

20.        

Nguyễn Lại Duyên

9.        

Nguyễn Hồng Hà

21.        

Nguyễn Thị Thu Hương

10.    

Trịnh Xuân Hoàng

22.        

Đào Lê Hiền

11.    

Nguyễn Trí Lân

23.        

Đào Thị Hồng

12.    

Trần Thế Trung

24.        

Đỗ Thị Hương