>> Center for Computational Physics

Activities

News

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Date: 12-09-2007

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 14 (Quy Nhơn, 03/01 - 16/01/2008)

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại Quy Nhơn từ ngày 03/01/2008 đến ngày 16/01/2008

Đăng ký trước ngày 9/11/2007

Xem thông tin tại Website:
http://www.iop.vast.ac.vn/activities/vsop/vsop14/