>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 22-05-2006

Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng Trung tâm

1. Hội đồng đã xem xét tất cả 07 hồ sơ và đã quyết định kéo dài thời gian xem xét quá trình thử việc của các ứng cử viên đến tháng 9-2006. Riêng trường hợp vị trí chuyên trách văn phòng của TT VLLT, Hội đồng quyết định cho hưởng phụ cấp công việc hàng tháng tương đương với mức lương khởi điểm, hệ số 2.34.

2. Hội đồng đã thảo luận về khả năng xây dựng lại trụ sở làm việc của Viện VL&ĐT (số 10 Đào Tấn) trong tương lai. Rất mong các thành viên TT VLLT đóng góp ý kiến về vấn đề này (bao gồm các vấn đề pháp lý và tìm kiếm đối tác đầu tư).

Nguyễn Hồng Quang.