>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 23-04-2007

Thông báo về đề xuất đề tài KHCN cấp Viện KH&CN VN cho năm 2008-2009

Thông báo về việc triển khai kế hoạch

Thông báo về việc triển khai kế hoạch tuyển chọn đề tài KHCN cấp Viện KH&CN VN cho năm 2008-2009

1. Số lượng: Tổng cộng 57 đề tài mới trong năm 2008-2009 theo 9 hướng trọng điểm, trong đó:

- Hướng Công nghệ Thông tin Tự động hóa: 4 đề tài

- Hướng Điện tử, điện tử CNVT: 6 đề tài

- Hướng Khoa học Vật liệu: 8 đề tài

- Hướng Công nghệ Sinh học: 3 đề tài

- Hướng Công nghệ Môi trường: 5 đề tài

- Hướng các chất HTSH: 6 đề tài

- Hướng Sinh thái Tài nguyên Sinh vật: 7 đề tài

- Hướng Khoa học Biển công trình Biển: 9 đề tài

- Hướng phòng tránh giảm nhẹ thiên tai: 9 đề tài

2. Nội dung các đề tài: được xác định dựa trên phương hướng nhiệm vụ trọng tâm theo 9 hướng trọng điểm của Viện KH&CN VN trong kế hoạch 2006-2010, đồng thời dựa trên kết quả thực hiện các đề tài đã đang thực hiện trong mỗi hướngcác giai đoạn 2001-2005, 2006-2007. Cần tập trung đề xuất những đề tài tạo ra sản phẩm KHCN cụ thể, phục vụ trực tiếp đòi hỏi của thực tiễn, tránh trùng lặp nội dung với các đề tài KHCN cấp Nhà nước cấp Bộ, cấp Viện KH&CN VN khác đã đang thực hiện

3. Kinh phí: Mức tối đa cho mỗi đề tài trong 2 năm trong khoảng 250-300 triệu đồng ( biệt đối với một số đề tài thể trong khoảng 350-400 triệu đồng)

4. Mẫu đề cương: xem cuối thông báo

5. Hạn nộp: Nộp cho Ban Kế hoạch - Tài chính: trước 31-5-2007

6. Liên hệ: Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Ban Kế hoạch - Tài Chính, Viện KHCN VN

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHCN

CẤP VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Họ tên nhân, tập thể hoặc đơn vị đề xuất:

Đơn vị công tác:

1. Tên đề i:

2. Thuộc hướng khoa họccông nghệ:

3. Tính cấp thiết, yêu cầu sự cần thiết tiến hành đề tài:

4. Mục tiêu đề tài:

5. Những nội dung nghiên cứu chủ yếu:

6. Những sản phẩm, kết quả chính dự kiến:

7. Thời gian thực hiện: Từ ..... đến .....

8. Kinh phí dự kiến: ..... triệu đồng.

nội, ngày .... tháng .... năm 2007

( tên)