>> Center for Computational Physics

Activities

News

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Date: 13-02-2007

Thông báo hướng dẫn báo cáo kết quả và tình hình thực hiện đề tài NCCB

Xin gửi đến các chủ nhiệm đề tài NCCB Thông báo của Bộ KHCN hướng dẫn báo cáo kết quả và tình hình thực hiện đề tài NCCB.
Thông báo đã được gửi qua E-mail trong toàn Viện và có thể xem trực tiếp trên Internet tại Website của Bộ KHCN: http://www.most.gov.vn/tintuc_sukien/mlfolder.2007-01-29.1123125565/NCCB.doc/view
Các mẫu báo cáo có thể lấy từ hướng dẫn trên trang Web nêu trên của Bộ KHCN, hoặc từ trang Web nội bộ của TT VLLT sau đây: http://thuvien/search_result.php...
T/M Viện VL&ĐT
Nguyen Hong Quang

Hướng dẫn báo cáo tổng kết kết quả và tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản
Để đánh giá kết quả thực hiện đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên (sau đây gọi tắt là đề tài), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn như sau:
1. Đối với các đề tài kết thúc vào năm 2006:
- Gia hạn thời gian thực hiện đến 31/3/2007. Căn cứ vào Thuyết minh đăng ký (trong đó có dự kiến kết quả khoa học, kết quả đào tạo, công trình công bố) Chủ nhiệm đề tài xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài theo mẫu 1A và 2A. Báo cáo tổng hợp kết quả được đóng thành 04 quyển khổ giấy A4 và lưu tệp Báo cáo trên đĩa CD, 01 quyển Báo cáo tổng hợp kết quả lưu tại đơn vị chủ trì, 03 quyển và đĩa CD gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên) trước ngày 30/4/2007.
- Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của các đề tài nộp đủ hồ sơ và đúng thời hạn. Kết quả thực hiện của đề tài sẽ là một trong những căn cứ để xem xét việc đăng ký chủ trì và mức kinh phí hỗ trợ đề tài mới của chủ nhiệm đề tài.
- Trường hợp đề tài không có Báo cáo tổng hợp kết quả hoặc nộp sau thời hạn trên, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xử lý các trường hợp này theo quy định về quản lý tài chính đối với các đề tài không hoàn thành và chế tài khi xét tuyển các nhiệm vụ nghiên cứu mới.
2. Đối với đề tài bắt đầu thực hiện năm 2006 và kết thúc năm 2008:
- Căn cứ vào tiến độ trong Thuyết minh đăng ký, Chủ nhiệm đề tài xây dựng Báo cáo định kỳ thực hiện đề tài theo mẫu 1B, 2B và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/5/2007. Báo cáo định kỳ được đóng thành 03 quyển, 01 quyển lưu tại đơn vị chủ trì, 02 quyển gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên).
- Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức xem xét Báo cáo định kỳ của từng đề tài để làm cơ sở cho quyết định tiếp tục hỗ trợ kinh phí năm 2008 đối với đề tài.
- Trường hợp đề tài không nộp Báo cáo định kỳ đúng hạn sẽ không được xem xét hỗ trợ kinh phí năm 2008 và sẽ chịu xử lý theo các quy định của nhà nước về quản lý tài chính.
3. Đối với đề tài bắt đầu thực hiện năm 2006 và kết thúc năm 2007, chủ nhiệm đề tài thực hiện việc báo cáo tiến độ như Mục 2.
Trường hợp đề tài không nộp Báo cáo định kỳ đúng hạn, việc xử lý sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện khi đề tài kết thúc và theo các quy định của nhà nước về quản lý tài chính.
4. Các chủ nhiệm đề tài lập Báo cáo tổng hợp kết quả, Báo cáo định kỳ theo mẫu thống nhất (kèm theo công văn này) gồm:
- Trang bìa (mẫu số 1A và 1B);
- Trang mục lục;
- Báo cáo kết quả (
mẫu số 2A đối với Báo cáo tổng hợp kết quả, mẫu số 2B đối với Báo cáo định kỳ);
- Phụ lục 1 gồm bản sao các công trình sản phẩm đã có theo yêu cầu trong mẫu số 2A hoặc mẫu số 2B;
- Phụ lục 2 gồm bản sao Đề cương thuyết minh Đề tài đối với Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
Phông chữ trình bày trong báo cáo là Unicode, cỡ chữ 14.
Các chủ nhiệm đề tài có thể xem chi tiết hướng dẫn này trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn
Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các bộ, ngành, các đơn vị liên quan và các chủ nhiệm Đề tài để triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị Đơn vị phản ánh về Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên - 39 Trần Hưng Đạo - Hà Nội – ĐT: 04.8228873.
Bộ Khoa học và Công nghệ mong nhận được sự công tác của Quý Cơ quan.

Vụ quản lý KHXH và TN - Bộ KH&CN