>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 07-02-2007

Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TTVLLT, ngày 06-02-2007

Xin thông báo kết quả cuộc họp ngày 06/02/2007 của Hội Đồng TTVLLT:

Xin thông báo kết quả cuộc họp ngày 06/02/2007 của Hội Đồng TTVLLT:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2006, và dự toán chi tiêu trong năm 2007 => Xem báo cáo và dự chi (nội bộ)

2.  Thống nhất hỗ trợ cho nghiên cứu và đào tạo năm 2007 như sau:

-          Hỗ trợ mỗi công bố trên các tạp chí Quốc tế (chuẩn theo ISI): 1 triệu đồng

-          Hỗ trợ mỗi công bố trên các tạp chí, sách nước ngoài còn lại, Proceedings của các Hội nghị Quốc tế, các tạp chí Quốc gia chuẩn, tuyển tập các Hội nghị Vật lý Toàn quốc: 300 nghìn đồng

(số tiền hỗ trợ chia đều cho số đồng tác giả, và chỉ hỗ trợ cho các tác giả là người của Trung tâm Vật lý lý thuyết).

-          Hỗ trợ 4 triệu đồng mua thiết bị cho các GS, PGS. chưa nhận trong năm 2006

-          Hỗ trợ cho cán bộ TT VLLT hướng dẫn NCS là cán bộ TT VLLT 2 triệu đồng/1 năm

-          Hỗ trợ cho cán bộ TT VLLT hướng dẫn NCS viện VLĐT 1 triệu đồng sau khi bảo vệ

-          Hỗ trợ báo cáo viên seminar 200 nghìn đồng (300 nghìn đồng nếu trình bày bằng tiếng Anh)

3. Giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2006 của TT VLLT: 

Năm nay Hội đồng quyết định trao đồng giải thưởng cho 3 cán bộ n/c trẻ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, mỗi người 1 triệu đồng):

1.       Phùng Văn Đồng với các công trình: P. V. Dong, D. T. Huong, M. C. Rodriguez and H. N. Long, Neutrino masses in the supersymmetric SU(3)C x SU(3)L x U(1)X model with right-handed neutrinos, Eur. Phys. J. C 48, 229 - 241 (2006).; P. V. Dong, H. N. Long and D. T. Nhung, Atomic parity violation in the economical 3-3-1 model, Phys. Lett. B 639, 527-533 (2006).; P. V. Dong, H. N. Long and D. V. Soa, Higgs-gauge boson interactions in the economical 3-3-1 model, Phys. Rev. D 73, 075005 (2006).; P. V. Dong, H. N. Long, D. T. Nhung and D. V. Soa, SU(3)_C x SU(3)_L x U(1)_X model with two Higgs triplets, Phys. Rev. 73, 035004 (2006).; P. V. Dong, T. T. Huong, D. T. Huong and H. N. Long, Fermion masses in the economical 3-3-1 model, Phys. Rev. D 74, 053003 (2006).; Phung Van Dong and Hoang Ngoc Long, Electric charge quantization in su(3)c su(3)l u(1)x models, International Journal of Modern Physics A 21, 6677-6692 (2006).;

2.       Nguyễn Việt Hưng với các công trình: V. Duc Nguyen, V. Hung Nguyen and V. Lien Nguyen, Cotunnelling versus sequential tunnelling in Coulomb blockade metallic double quantum dot structures, J. Phys.: Condens. Matter 18, 2729 (2006).; V. Hung Nguyen and V. Lien Nguyen, Super-Poissonian noise in a Coulomb blockade metallic quantum dot structure, Phys. Rev. B 73, 165327 (2006).; V Hung Nguyen and V Lien Nguyen, Coulomb blockade, current and shot noise in parallel double metallic quantum dot structures, J. Phys.: Condens. Matter 19, 026220 (2007).

3.       Đỗ Thị Hiền với các công trình: D.N. Quang, N.H. Tung, D. T. Hien and H.A. Huy, Theory of the channel-width dependence of the low-temperature hole mobility in Ge-rich narrow square Si/SiGe/Si quantum wells, Phys. Rev. B 75, 073305 (2007).; D. N. Quang, N. H. Tung, V. N. Tuoc, N. V. Minh, H. A. Huy and D. T. Hien, Quantum and transport lifetimes due to roughness-induced scattering of a two-dimensional electron gas in Wurtzite group III-Nitride heterosctructures, Phys. Rev. B 74, 205312 (2006).

T/m lãnh đạo TTVLLT

Giám đốc

Nguyễn Hồng Quang