>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 13-11-2006

Họp tổng kết năm 2006 của TT VLLT

New Page 1
Thong-bao Hop tong-ket nam cua TT VLLT
 
Thoi-gian: 10h00, Thu Ba, ngay 21 thang 11 nam 2006
Dia-diem: Phong Seminar 222, tang 2, Vien Vat-ly va Dien-tu, 10 Dao-Tan, Thu-Le
Noi-dung:
    - Tong ket cong tac nam 2006
    - Phuong huong cong tac nam 2007
    - Gop-y cho lanh dao Vien Vat-ly va Dien-tu, TT VLLT
    - Tien-hanh cong-tac thi-dua, khen-thuong nam 2006
 
De-nghi tat-ca cac can-bo TT VLLT gui bao-cao tong ket ca-nhan (gui online tai dia chi: http://iop.vast.ac.vn/theor/tongket/ , hoac gui theo e-mail theo mau cuoi thu) .
 
Thoi-han gui bao-cao: Thu Sau, ngay 17 thang 11 nam 2006
 
Kinh mong cac d/c gui bao-cao dung han, va tham-du cuoc-hop dung-gio  

Mau bao-cao

1. Họ và tên:
2. Các công trình đã công bố hoặc gửi đăng:
3. Tham gia các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế:
4. Tham gia giảng dạy đại học/sau đại học:
5. Hướng dẫn khóa luận ĐH/CH/NCS:
6. Các chuyến công tác nước ngoài:
7. Các hoạt động khác:
8. Góp ý đề xuất cho lãnh đạo Viện VL&ĐT, TT VLLT:
9. Đăng ký hình thức khen thưởng cá nhân: (xem hướng dẫn tại đây)