>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 26-09-2006

Hawking's talk at CERN

HAWKING's TALK at CERN

"The orgigin of the Universe"

S. Hawking will give a talk at CERN on Thursday, 28 September 2006, from 16:30 to 17:30

The talk will be recorded and put at

http://agenda.cern.ch/fullAgenda.php?ida=a063382