>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Ngày: 16-12-2020

Chi tiết xem tại đây:

Link seminar “Về Siêu-dẫn nhiệt-độ phòng ở carbonaceous sulfur hydride” (GS. Nguyễn Văn Liễn)