>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 02-11-2006

Thông báo xemina của Viện Vật lý và Điện tử

Nhan-dip chuyen cong-tac cua doan can-bo khoa-hoc Vien Lien-hiep nghien-cuu Hat-nhan (JINR, Dupna, Nga), Vien Vat-ly va Dien-tu to chuc buoi seminar khoa-hoc:

Nguoi trinh-bay: I. V. Puzynin va V. Ivanov (Laboratory of Information Technologies, JINR)

Noi dung:
1. JINR networking and computing infrastructure (by V. Ivanov)
2. On some methods of computational physics for investigations of complicated physical processes (by I. V. Puzynin)

Thoi-gian: 10h00, Thu Ba, ngay 07 thang 11 nam 2006

Dia-diem: Phong hop tang 1, Vien Vat-ly va Dien-tu, so 10 Dao-Tan, Ba-Dinh, Hanoi

Kinh moi cac can-bo nghien-cuu quan-tam den du!

T/m Vien VL&DT Nguyen Hong Quang