>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Ngày: 28-11-2017

Thông báo về Giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2017

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng Trung tâm Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán ngày 16/11/2017, Hội đồng quyết định trao giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2017 của TT VLLT và TT VLTT cho NCV Cao Thị Bích vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với tổng số tiền là 3.000.000 VND (ba triệu đồng).

Các công trình nghiên cứu:

1. Nguyen Van Hop, Cao Thi Bich and Nguyen Ba An, On the Role of the Controller in Controlled Quantum Teleportation, Int J Theor Phys 56, 810–821(2017).

2. Nguyen Van Hop, Cao Thi Bich and Nguyen Ba An, Optimal joint remote state preparation in the presence of various types of noises, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 8, 015012 (2017).

T/M Lãnh đạo 2 Trung tâm,

Hoàng Anh Tuấn