>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Ngày: 25-11-2016

Thông báo về Giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2016

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng Trung tâm Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán ngày 21/11/2016, Hội đồng quyết định trao giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2016 của TT VLLT và TT VLTT cho NCV Nguyễn Thị Hải Yến vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với tổng số tiền là 3.000.000 VND (ba triệu đồng).

Các công trình nghiên cứu:

1/ Two-component fermions in optical lattice with spatially alternating interactions, Anh-Tuan Hoang, Thi-Hai-Yen Nguyen, Thi-Thu-Trang Tran and Duc-Anh Le, J. Phys. Soc. Jpn. 85, 104702 (2016).

2/ Metal-insulator phase diagram for fully diagonal disordered Hubbard model at half-filling, Hoang Anh Tuan and Nguyen Thi Hai Yen, Communications in Physics 26, 159-164 (2016).

T/M Lãnh đạo 2 Trung tâm,

Hoàng Anh Tuấn