>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Ngày: 28-11-2014

Thông báo về Giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2014

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng Trung tâm Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán ngày 20/11/2014, Hội đồng quyết định trao giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2014 của TT VLLT và TT VLTT cho các NCV Cao Thị Bích và Nguyễn Thị Thùy Nhung vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với tổng số tiền là 5.000.000 VND (năm triệu đồng).

Các công trình nghiên cứu:

A. Của Cao Thị Bích

1) Controlled Simultaneously State Preparation at Many Remote Locations with a New Cluster State Type, Cao Thi Bich, Int. J. Theor. Phys. 53 (2014) No. 6, DOI 10.1007/s10773-014-2210-x.

2) Perfect controlled joint remote state preparation independent ofentanglement degree ofthequantum channel, Nguyen Ba An and Cao Thi Bich, Physics Letters A 378 (2014) 3582–3585.

3) Deterministic controlled bidirectional remote state preparation, Thi Bich Cao and Ba An Nguyen, Adv. Nat. Sci.: Nanotechnol. 5 (2014) 015003.

B. Của Nguyễn Thị Thùy Nhung

1) A model for ballistic transport across locally gated graphene bipolar junctions, Nhung T T Nguyen, D Quang To and V Lien Nguyen, J. Phys.: Condens. Matter 26 (2014) 015301.

2) From toroidal to rod-like condensates of semiflexible polymers, Trinh Xuan Hoang, A Giacomenti, R Podgornik, Nhung T T Nguen, J R Banavar and A Maritan, J. Chem. Phys. 140 (2014) 064902.

T/M Lãnh đạo 2 Trung tâm,

Hoàng Anh Tuấn