>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Ngày: 03-12-2013

Thông báo về Giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2013

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng Trung Tâm Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán ngày 25/11/2013, Hội đồng quyết định trao giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2013 của TT VLLT và TT VLTT cho NCV Lê Thọ Huệ vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với tổng số tiền là 3.000.000 VND (ba triệu đồng).

Các công trình nghiên cứu:
  1. Lepton flavor violating processes $ au ->mu gamma, au -> 3mu$ and $Z ->mu au$ in the supersymmetric 3-3-1 model, Lê Thọ Huệ, Đỗ Thị Hương, Hoàng Ngọc Long, Nuclear Physics B 873, 207-247, 2013, SCI.
  2. Supersymmetric reduced minimal 3-3-1 model, Đỗ Thị Hương, Lê Thọ Huệ, M. C. Rodriguez, Hoàng Ngọc Long, Nuclear Physics B 870, 293-322, 2013. SCI.

T/M lãnh đạo 2 Trung tâm,

Hoàng Anh Tuấn