>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Ngày: 22-01-2013

Thông báo về Giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2012

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng Trung Tâm Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán ngày 22/01/2013, Hội đồng quyết định trao giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2012 của TT VLLT và TT VLTT cho ThS. Lê Thọ Huệ vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với tổng số tiền là 3.000.000 VND (ba triệu đồng).

Các công trình nghiên cứu:

  1. General formula for symmetry factors of Feynman Diagrams, Lê Thọ Huệ, Hà Thanh Hùng, Hoàng Ngọc Long, Rep. Math. Phys. 69, 331-351, 2012, SCI-E.
  2. Lepton-Flavor Violating Decays of Neutral Higgs to Muon and Tauon in Supersymmetric Economical 3-3-1 Model, Phạm Thuỳ Giang, Lê Thọ Huệ, Đỗ Thị Hương, Hoàng Ngọc Long, Nuclear Physic B 864, 85-112, 2012, SCI.
  3. Supersymmetric reduced minimal 3-3-1 model, Đỗ Thị Hương, Lê Thọ Huệ, M. C. Rodriguez, Hoàng Ngọc Long, Arxiv:12106776 [Hep-ph].

T/M lãnh đạo 2 Trung tâm,

Hoàng Anh Tuấn