>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 21-12-2011

Thông báo về Giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2011

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng Trung Tâm Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán ngày 15/11/2011, Hội đồng quyết định trao giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2011 của TT VLLT và TT VLTT cho CN Cao Thị Bích, CN Nùng Văn Đơn và TS Nguyễn Thị Hồng Vân đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với tổng số tiền là 3.000.000VND (ba triệu đồng).

Các công trình nghiên cứu:

A. Của Cao Thị Bích và Nùng Văn Đơn

  1. Joint remote preparation of four-qubit cluster-type states revisited,
    Nguyễn Bá Ân, Cao Thị Bích, Nùng Văn Đơn. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 44, 135506 (2011).

  2. Remote state preparation with unit success probability, Nguyễn Bá Ân, Cao Thị Bích, Nùng Văn Đơn and Jaewan Kim, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2, 035009 (2011).

  3. Deterministic joint remote state preparation, Nguyễn Bá Ân, Cao Thị Bich, Nùng Văn Đơn, Physics Letters A 375, 3570–3573 (2011).


  1. Của Nguyễn Thị Hồng Vân

1. Measurement of the Transverse Momentum Distribution of W Bosons in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS Detector, ATLAS collaboration, accepted by Phys. Rev. D, SCI.

2. Measurement of the transverse momentum distribution of Z/gamma* bosons in proton- proton collisions at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 705, 415-434, 2011, SCI

3. Properties of jets measured from tracks in proton-proton collisions at center-of-mass energy sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS collaboration, Phys. Rev. D 84, 054001, 2011, SCI.

4. Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying to tau^+ tau^- pairs in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 705, 174 – 192, 2011, SCI.

5. Search for a heavy gauge boson decaying to a charged lepton and a neutrino in 1 fb-1 of pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV using the ATLAS detector, ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 705, 28 – 46, 2011, SCI.

6. Search for the Standard Model Higgs boson in the two photon decay channel with the ATLAS detector at the LHC, ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 705, 452 – 470, 2011, SCI.

7. Search for the Standard Model Higgs boson in the decay channel H->ZZ(*)->4l with the ATLAS detector, ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 705, 435 – 451, 201, SCI.

TM lãnh đạo TT VLLT
Q.
Giám đốc
Hoàng
Anh Tuấn