>> Center for Computational Physics

Activities

News

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

20-12-2009Báo cáo tổng kết TTVLLT
14-12-2009International Workshop on Computational Biophysics (Ho Chi Minh city, 1-5 Feb 2010)
10-12-2009Biên bản họp Trung tâm Vật lý lý thuyết năm 2009
12-08-2009Regional School on Physics at the Nanoscale: Theoretical and Computational Aspects (Hanoi, 14-25/12/2009)
03-08-2009The 5th International Conference on Flavor Physics (ICFP) - (Hanoi, Sep 24-30, 2009)
01-04-2009The 5th Conference of Asian Consortium on Computational Materials Science (ACCMS5), Hanoi 7-11 September 2009
25-03-2009Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 34
(Đồng Hới, 03 - 06/8/2009)

19-01-2009Thông báo kết quả cuộc họp HĐ TTVLLT ngày 19/01/2009
03-01-2009Báo cáo tài chính năm 2008