>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đào Vọng ĐứcCộng tác viên

Học vị:Tiến sỹ khoa học
Chức danh khoa học:Giáo sư
Email:dvduciop.vast.ac.vn
Nơi công tác:Trung tâm Vật lý lý thuyết
Chức danh:Cộng tác viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao

> Công bố khoa học của Đào Vọng Đức