>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đoàn Nhật QuangCộng tác viên

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Giáo sư
Email:dnquangiop.vast.ac.vn
Nơi công tác:Trung tâm Vật lý lý thuyết
Chức danh:Cộng tác viên
Lĩnh vực nghiên cứu:lý thuyết bán dẫn

> Công bố khoa học của Đoàn Nhật Quang