>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Dương Thị Mân

Học vị:Cử nhân
Chức vụ:Thư ký Trung tâm Vật lý lý thuyết
Phòng làm việc:23
Điện thoại:+84 024 37662107
Fax:+84 024 37662107
Email:dtmaniop.vast.ac.vn