>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


STTTên đề tàiThời gian thực hiệnChủ nhiệm đề tàiLoại đề tài
1Nghiên cứu các tính chất quang học của nước và các dung dịch điện phân có chứa nước lân cận màng trao đổi proton bằng phương pháp laser 1/2016-12/2017Nguuyễn Trí LânĐề tài HTQT cấp Viện KHCNVN
2Tán xạ hai kênh của các exciton siêu lạnh và trở ngại trên đường tìm kiếm ngưng tụ Bose-Einstein trong bán dẫn Cu2O 3/2015-3/2017Hoàng Ngọc CầmĐề tài NAFOSTED
3Điều kiện tồn tại và tính chất của các pha chính yếu trong các mô hình lý thuyết của vật liệu lượng tử 3/2015-3/2017Trần Minh TiếnĐề tài NAFOSTED
4Các hạt vô hướng trong mô hình chuẩn 3/2015-3/2017Đỗ Thị HươngĐề tài NAFOSTED
5Chuyển pha Mott và trật tự từ trong một số hệ phức hợp 3/2015-3/2017Hoàng Anh TuấnĐề tài NAFOSTED
6Neutrino và các vấn đề vật lý sau mô hình chuẩn 3/2015-3/2017Đinh Nguyên DinhĐề tài NAFOSTED
7Nghiên cứu rối lượng tử và các vấn đề liên quan 3/2015-3/2017Nguyễn Bá ÂnĐề tài NAFOSTED
8Hạt Higgs trong vật lý hạt và vũ trụ sớm 3/2015 - 3/2017Hoàng Ngọc LongĐề tài NAFOSTED
9Vật lý mới trong các mô hình 3-3-1 mở rộng 4/2014 - 4/2016Phùng Văn ĐồngĐề tài NAFOSTED
10Tương quan điện tử và sự chuyển pha trong một số hệ phức hợp 6/2012 - 6/2014Hoàng Anh TuấnĐề tài NAFOSTED
11Các đối xứng không giao hoán của các mô hình chuẩn mở rộng 6/2012 - 6/2014Hoàng Ngọc LongĐề tài NAFOSTED
12Tương quan điện tử trong các chất điện môi topo và tới hạn lượng tử 6/2012 - 6/2014Trần Minh TiếnĐề tài NAFOSTED
13Trạng thái ngưng tụ của exciton điện môi và polariton cùng các hiệu ứng tương quan 2012 - 2014Phan Văn NhâmĐề tài NAFOSTED
14Một số vấn đề của mô hình chuẩn và kiểm nghiệm tại LHC 2012 - 2015Nguyễn Thị Hồng VânĐề tài NAFOSTED
15Tham gia kiểm nghiệm mẫu chuẩn và Vật lý mới tại ATLAS - LHC 1/2012 - 12/2013Nguyễn Anh KỳĐề tài HTQT cấp Viện KHCNVN
16Đối xứng thể hệ và vật lý neutrino 2011 - 2013Phùng Văn ĐồngĐề tài NAFOSTED
17Tương quan điện tử trong các tính chất hợp trội và không cân bằng của các mô hình vật liệu tiên tiến 2009 - 2011Trần Minh TiếnĐề tài NAFOSTED
18Sự vi phạm số lepton và baryon trong vật lý hạt cơ bản và ứng dụng trong vũ trụ học 2009 - 2011Hoàng Ngọc LongĐề tài NAFOSTED
19Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử 2009 - 2011Nguyễn Bá ÂnĐề tài NAFOSTED
20Trật tự từ và các tính chất truyền dẫn trong các hệ điện tử tương quan mạnh 2009 - 2011Hoàng Anh TuấnĐề tài NAFOSTED
21Tương quan nhiều hạt và phản ứng quang phi tuyến siêu nhanh của các cấu trúc bán dẫn na-nô giả hai chiều 2009 - 2012Hoàng Ngọc CầmĐề tài NAFOSTED
22Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện tử của các hệ bán dẫn thấp chiều 2009 - 2012Nguyễn Hồng QuangĐề tài NAFOSTED
23Các cơ chế tán xạ cho hệ hạt tải 2 chiều trong các cấu trúc dị chất dựa trên ZnO và nitride nhóm III 2009 - 2011Đoàn Nhật QuangĐề tài NAFOSTED
24Các hiệu ứng quang phi tuyến kết hợp trong giếng lượng tử bán dẫn 2006 - 2008Hoàng Ngọc CầmĐề tài NCCB trong KHTN
25Tương tác electron - phonon và các tính chất điện tử của các cấu trúc nano bán dẫn 2006 - 2008Nguyễn Như ĐạtĐề tài NCCB trong KHTN
26Sự thống nhất và tương tác giữa trường điện từ và trường hấp dẫn trong lý thuyết trường thống nhất Einstein - Cartan - Evans (ECE) 2006 - 2008Đào Vọng ĐứcĐề tài NCCB trong KHTN
27Một số phương pháp trong Vật lý năng lượng cao và ứng dụng trong các hệ tương quan mạnh 2006 - 2008Nguyễn Anh KỳĐề tài NCCB trong KHTN
28Hiệu ứng vật lý mới trong các mô hình 3-3-1 2006 - 2008Hoàng Ngọc LongĐề tài NCCB trong KHTN
29Các hiệu ứng lượng tử trong dẫn điện ở các linh kiện nano 2006 - 2008Nguyễn Văn LiễnĐề tài NCCB trong KHTN
30Chuyển pha trong các hệ phức hợp 2006 - 2008Nguyễn Toàn ThắngĐề tài NCCB trong KHTN
31Lý thuyết các quá trình chuyển dẫn trong bán dẫn từ pha loãng 2006 - 2008Hoàng Anh TuấnĐề tài NCCB trong KHTN
32Mô phỏng cấu trúc điện tử và tính chất quang của hệ điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn 2006 - 2008Nguyễn Hồng QuangĐề tài NCCB trong KHTN
33Các hiệu ứng không trật tự trong các cấu trúc nano bán dẫn nằm trong từ trường 2006 - 2008Đoàn Nhật QuangĐề tài NCCB trong KHTN
34Mấy vấn đề cơ bản của Vật lý nano và tính toán lượng tử, nói riêng của Vật lý lượng tử nói chung 2006 - 2008Nguyễn Vinh QuangĐề tài NCCB trong KHTN
35Các quá trình tương tác của các chuẩn hạt trong một số hệ quantum, nano và bio 2006 - 2008Nguyễn Ái ViệtĐề tài NCCB trong KHTN
36Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử 2006 - 2008Nguyễn Bá ÂnĐề tài NCCB trong KHTN
37Nghiên cứu động học của quá trình cuốn protein bằng các phương pháp mô phỏng 2006 - 2008Trịnh Xuân HoàngĐề tài NCCB trong KHTN
38Các hiện tượng phi tuyến của các phương trình động lực tiến hoá 2003 - 2005Vũ Xuân MinhĐề tài NCCB trong KHTN
39Tính chất điện tử và quang của bán dẫn không trật tự 2003 - 2005Đoàn Nhật QuangĐề tài NCCB trong KHTN
40Lý thuyết các hệ thấp chiều và cấu trúc micronano 2003 - 2005Nguyễn Ái ViệtĐề tài NCCB trong KHTN
41Những hiệu ứng vật lý mới trong mẫu SU(3)_C X SU(3)_L X U(1)_X trong các lý thuyết siêu đối xứng 2003 - 2005Hoàng Ngọc LongĐề tài NCCB trong KHTN
42Tương tác quang tử, điện tử trong các hệ phức hợp 2003 - 2005Nguyễn Toàn ThắngĐề tài NCCB trong KHTN
43Các phương pháp toán-lý mới trong ứng dụng 2003 - 2005Nguyễn Anh KỳĐề tài NCCB trong KHTN
44Tính chất điện và từ của các hệ có kích thước nano 2003 - 2005Nguyễn Văn LiễnĐề tài NCCB trong KHTN
45Mô tả linh kiện đơn điện tử trên cơ sở các vật liệu có cấu trúc nano 2003 - 2005Nguyễn Hồng QuangĐề tài NCCB trong KHTN