>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiCơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt
Chủ nhiệm đề tài Đỗ Thị Hương
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2017
Thời gian thực hiện 12/2017-12/2019
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài 03 bài ISI, 01 bài báo trong nước
Các kết quả đạt được 01 bài báo ISI đã công bố