>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiVật lý mới từ tương tác Higgs boson trong các mô hình mở rộng mô hình chuẩn
Chủ nhiệm đề tài Lê Thọ Huệ
Mã số đề tài 103.01-2017.29
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2017
Thời gian thực hiện 12/2017-12/2019
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài (1) Xác định được phổ Higgs vật lý và các tương tác của chúng trong một số mô hình BSM mới nhất hiện nay; (2) Sử dụng các kết quả thực nghiệm
Các kết quả đạt được 01 công bố khoa học ISI