>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiTương quan điện tử và định xứ Anderson trên mạng quang học trật tự và không trật tự
Chủ nhiệm đề tài Hoàng Anh Tuấn
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2017
Thời gian thực hiện 12/2017-12/2019
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài Mục tiêu chính của đề tài này là nghiên cứu giản đồ pha của một số hệ fermion tương quan và mất trật tự trong một số hệ phức hợp (vật liệu mới, mạng quang học), cũng như nghiên cứu chuyển pha Mott của hệ fermion tương quan ba thành phần trên mạng quang học được mô tả bởi mô hình Hubbard hoặc/và mô hình Falicov-Kimball đa thành phần tại lấp đầy nguyên. Một bài toán khác cũng được xem xét giải quyết trong đề tài là tính chất từ của các chất điện môi Mott bị vấp trên các mạng không Bravais hoặc/và có spin lớn hơn một nửa.
Các kết quả đạt được Đã đăng 01 bài ISI (Physica B, 531 (2018) 110) và 01 bài được nhận đăng ở tạp chí trong nước Comm. Phys.