>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiCách tiếp cận lai cho xử lý thông tin lượng tử
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Bá Ân
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2017
Thời gian thực hiện 10/10/2017 – 30/9/2019
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài 1 ISI uy tín + 2 QT uy tín + 1 QG uy tín + 2 báo cáo HN + 1 Cao học
Các kết quả đạt được Đã công bố 1 ISI uy tín + 1 QT uy tín + 1 QG uy tín; Đang hướng dẫn 1 luận văn Cao học