>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiTrường vô hướng trong một số mô hình vật lý mới và các vấn đề của vật lý neutrino và vũ trụ học
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Anh Kỳ
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2017
Thời gian thực hiện 12/2017-12/2019
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài Trường vô hướng có vai trò quan trọng trong giải quyết nhiều vấn đề của vật ký hạt cơ bản và vũ trụ học hiện đại. Đề tài nghiên cứu và kháo sát một số mô hình vật lý mới có sự tham gia của các trường vô hướng. Các mô hình này trước mắt được áp dụng vào giải thích các hiện tượng vật lý mới như khối lượng và chuyển hoá neutrino, vật chất tối, v.v...
Các kết quả đạt được Đã gửi đăng một bài báo và thực hiện nghiên cứu và tính toán tiếp theo