>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiCác pha tô pô, trật tự tầm xa và đa thành phần trong các mô hình lượng tử
Chủ nhiệm đề tài Trần Minh Tiến
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2018
Thời gian thực hiện 3/2018-3/2020
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài nghiên cứu tác động của các yếu tố mất trật tự, sự dịch chuyển các mức năng lượng, từ trường ngoài hay liên kết spin-quỹ đạo Rashba lên các tính chất điện môi và tô pô của các chất điện môi tô pô từ và các chất điện môi tô pô khác, đồng thời nghiên cứu vai trò của tương quan điện tử và liên kết spin-quỹ đạo trong các mô hình có cấu trúc vùng năng lượng phẳng.
Các kết quả đạt được Kết quả đã đạt được: 01 bài báo SCI