>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiTruyền dẫn điện tử không cân bằng qua các hệ chấm lượng tử trong chế độ Kondo
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Kim Thanh
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2017
Thời gian thực hiện 4/2017-4/2019
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài Trong đề tài này, chúng tôi tập trung trực tiếp vào xây dựng phương pháp boson hóa không cân bằng dựa trên phương pháp boson hóa phiếm hàm để nghiên cứu sự truyền dẫn điện tử không cân bằng qua một hệ CLT trong vùng Kondo. Tiếp theo, chúng tôi nghiên cứu những ảnh hưởng của sự cạnh tranh giữa các tương quan Kondo và các điện thế đặt vào đến việc truyền dẫn điện tử qua hệ CLT nhằm làm sáng tỏ vai trò của các tương tác điện tích và spin, các liên kết giữa CLT và các điện cực ngoài.
Các kết quả đạt được