>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu


Tên đề tàiVật lý mới trong các mô hình bất đối xứng trái phải
Chủ nhiệm đề tài Phùng Văn Đồng
Mã số đề tài
Loại đề tài Đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED
Năm được phê duyệt 2017
Thời gian thực hiện 4/2017-4/2019
Các thành viên đề tài
Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu về vật lý mới (vật chất tối, khối lượng neutrino, lạm phát, bất đối xứng số baryon, tín hiệu ở LHC, v.v.) trong các mô hình bất đối xứng trái phải do nhóm tác giả đề xuất.
Các kết quả đạt được Hai bài báo đăng ở tạp chí ISI: P. V. Dong, D. T. Huong, D. V. Loi, N. T. Nhuan, and N. T. K. Ngan, Phys. Rev. D 95, 075034 (2017); D. T. Huong and P. V. Dong, Eur. Phys. J. C 77, 204 (2017).