44th Vietnam Conference on Theoretical Physics (VCTP-44)
Hội nghị Vật lý lý thuyết Việt Nam lần thứ 44
Đồng Hới, 29 July - 1 August, 2019

Photos
Thiên Đường (Paradise) Cave (68 km from Dong Hoi city)


_________________
Institute of Physics, VAST   |   Center for Theoretical Physics   |   Center for Computational Physics

© 2012-2019 Center for Theoretical Physics & Center for Computational Physics
Institute of Physics, VAST, 10 Dao Tan, Hanoi, Vietnam