>> Trung tâm Vật lý tính toán

Giới thiệu

Quá trình phát triển

- Trung tâm Vật lý lý thuyết được thành lập năm 1982 trên cơ sở Phòng Vật lý lý thuyết của Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam.