IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý nhiệm kỳ 2019 - 2022 được thành lập theo Quyết định số 1677/QĐ-VHL ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được bổ sung thành viên theo Quyết định số 579/QĐ-VHL ngày 08 tháng 04 năm 2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2019 - 2022:
 1. GS. TS. Nguyễn Đại Hưng (Chủ tịch)
 2. PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn (Phó Chủ tịch)
 3. TS. Đỗ Hoàng Tùng (Thư ký)
 4. GS. TS. Lê Hồng Khiêm
 5. GS. TS. Hoàng Ngọc Long
 6. GS. TS. Nguyễn Toàn Thắng
 7. PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình (TT Điện tử lượng tử)
 8. PGS. TS. Trịnh Xuân Hoàng
 9. PGS. TS. Nguyễn Anh Kỳ
 10. PGS. TS. Nguyễn Xuân Nghĩa
 11. PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang
 12. PGS. TS. Trần Minh Tiến
 13. PGS. TS. Đinh Văn Trung
 14. PGS. TS. Nghiêm Thị Hà Liên
 15. PGS. TS. Phạm Hồng Minh
 16. TS. Nguyễn Trọng Tĩnh
 17. PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình (TT Vật lý ứng dụng)
 18. TS. Nguyễn Thị Mai Hương