>> Center for Theoretical Physics

Activities

Seminars

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | >

Seminar on Theoretical and Computational Physics:
TitleTìm kiếm mối liên hệ giữa tương đối tính tổng quát và cơ học lượng tử.
SpeakerVõ Văn Thuận
Affiliation
DateTuesday, 21-04-2015
Time10:00 AM
LocationRoom 202, second floor, Institute of physics, 10 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi
AbstractPhỏng theo phương pháp luận de Sitter, tác giả nghiên cứu sự hình thành không-thời gian vật lý 4D khởi nguồn từ không-thời gian phẳng lý tưởng mở rộng đối xứng 6D. Trong đó chúng ta dựa vào tiền đề cơ bản là phải bảo toàn tính đối xứng tương quan giữa khoảng không gian tuyến tính với khoảng thời gian tuyến tính trong các phép chuyển đổi từ hệ hình học phẳng nhiều chiều đến một không-thời gian có ít chiều hơn. Bước đầu tác giả áp dụng mô hình tối giản của hình-động lực học hấp dẫn đối xứng trụ để dẫn xuất phương trình trắc địa mô tả đối xứng độ cong không-thời gian vi mô. Tiếp đó các nhiễu loạn không gian-thời gian đơn lẻ xuất hiện ngẫu nhiên trong không-thời gian 6D sẽ tương tác với một thế chân không vũ trụ có dạng như trường Higgs phá vỡ đối xứng không-thời gian ban đầu, làm uốn cong rất mạnh các siêu chiều thời-dạng, trong khi không gian vĩ mô hầu như chỉ uốn nhẹ. Từ đây có thể xác lập thời gian vật lý trong không-thời gian 4D là tổ hợp phi tuyến từ một thành tố thời gian tuyến tính và các thành tố thời-dạng cong vi mô. Hai siêu chiều thời-dạng được phát lộ dưới hình thái của hàm sóng lượng tử và của tham biến thời gian riêng nội tại. Hình thức luận này dẫn đến phương trình Klein-Gordon-Fock cho các hạt cơ bản. Kết quả chỉ ra rằng phương trình cơ học lượng tử và công thức mô tả trắc địa độ cong không-thời gian vi mô chỉ là biểu hiện lưỡng tính của cùng một thực thể. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể tìm kiếm mối liên hệ giữa tương đối tính tổng quát và cơ học lượng tử. Một hệ quả qu
Host personNguyễn Anh Kỳ