>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu

Vật lý nano

  • Sử dụng các công cụ lý thuyết và tính toán như phương pháp gần đúng liên kết chặt, phương pháp ma trận chuyển, phương pháp hàm Green không cân bằng, nghiên cứu cấu trúc vùng điện tử, các tính chất truyền dẫn điện tử, nghiên cứu ảnh hưởng của từ trường, biên và biến dạng cơ học lên các tính chất của vật liệu graphene, các hệ chấm lượng tử dựa trên graphene, dải graphene ở kích thước nano v.v. nhằm thiết kế các linh kiện điện tử nano dựa trên graphene.
  • Phát triển các phương pháp tính toán cho nghiên cứu vật liệu. Áp dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ và các phương pháp tính toán từ nguyên lý ban đầu nghiên cứu các đặc tính cấu trúc của các tinh thể nano và tinh thể polymer.
  • Nghiên cứu hiệu ứng plasmon bề mặt trong các hệ thấp chiều, các hệ nano và các hệ lai nano-sinh học.

Vật lý sinh học

  • Sử dụng các phương pháp mô phỏng máy tính, các phương pháp mô hình hóa lý thuyết và tính toán nghiên cứu về vấn đề cuốn protein, các hiệu ứng của môi trường tế bào lên cuốn protein, hiện tượng kết tụ protein và sự hình thành sợi amyloid, hiện tượng ngưng tụ ADN, hành xử pha của polymer sinh học, hình dạng của các hệ màng và dải ribbon sinh học.