>> Center for Theoretical Physics

Publications of Trinh Xuan Hoang

Print

In conference proceedings

 1. Symmetry and Folded Structures of Biomolecules
  T. X. Hoang, N. T. T. Nhung, J. R. Banavar, and A. Maritan
  IFMBE Proceedings of 4th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam (Springer), Vol. 40, p. 372-375 (2013)
 2. Spin glasses, tubes and proteins
  J. R. Banavar, T. X. Hoang, A. Maritan, A. Trovato
  Proceedings of the International School of Physics "Enrico Fermi", Vol. Volume 165, p. 135-143 (2007)
 3. Một số mô hình vật lý trong mô phỏng cuốn Protein
  T. X. Hoang
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6, p. 20 - 23 (2006)