>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6, p. 20 - 23 (2006)

Một số mô hình vật lý trong mô phỏng cuốn Protein

T. X. Hoang