>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Phys. Rev. E 58, 3589-3596 (1998)

SCI

Coarse grained description of protein folding

M. Cieplak, T. X. Hoang