>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Physical Review Letters 83, 1684-1687 (1999)

SCI

Scaling of folding properties in simple models of proteins

M. Cieplak, T. X. Hoang, M. S. Li