>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
J. Phys. A: Math. Gen. 33, 3977-3987 (2000)

SCI

Spin analogues of proteins: scaling of ‘folding’ properties

T. X. Hoang, N. Sushko, M. S. Li, M. Cieplak