>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Journal of Chemical Physics 113, 8319-8328 (2000)

SCI

Sequencing of folding events in Go-type proteins

T. X. Hoang, M. Cieplak