>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Journal of Chemical Physics 112, 6851-6862 (2000)

SCI

Molecular dynamics of folding of secondary structures in Go-type models of proteins

T. X. Hoang, M. Cieplak