>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Journal of Biological Physics 26, 273-294 (2000)

SCIE

Scaling of folding properties in Go models of proteins

M. Cieplak, T. X. Hoang