>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Proteins: Struct. Func. Gen. 44, 20-25 (2001)

SCI

Kinetic nonoptimality and vibrational stability of proteins

M. Cieplak, T. X. Hoang