>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Proteins: Struct. Func. Gen. 49, 114-124 (2002)

SCI

Folding and stretching in a Go-like model of titin

M. Cieplak, T. X. Hoang, M. O. Robbins