>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Proteins: Struct. Func. Gen. 49, 104-113 (2002)

SCI

Thermal folding and mechanical unfolding pathways of protein secondary structures

M. Cieplak, T. X. Hoang, M. O. Robbins