>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Proteins: Struct. Func. Gen. 48, 558-565 (2002)

SCI

Prediction of protein secondary structures from conformational biases

T. X. Hoang, M. Cieplak, J. R. Banavar, A. Maritan